Regulamin strony internetowej kazdazmiana.pl

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z UPSWING OPTIMIZE umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem kazdazmiana.pl, numer telefonu do kontaktu +48509146885
4.       UPSWING OPTIMIZE MARIUSZ KOŁODZIEJ prowadząca działalność gospodarczą UPSWING OPTIMIZE Mariusz Kołodziej, ul. Hokejowa 20/13,  80-180 Gdańsk REGON 384837200 , NIP 5842623218
 1. Konsultacja żywieniowa/psychologiczna/treningowa – usługa umożliwiająca Klientowi uzyskanie od UPSWING OPTIMIZE porady żywieniowej/psychologicznej/treningowej. Usługa jest świadczona przez UPSWING OPTIMIZE drogą elektroniczną, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, poprzez komunikator internetowy lub telefonicznie.
 2. Produkt cyfrowy – Produkt w wersji wyłącznie elektronicznej, co do którego ma zastosowanie wyjątek od prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 3. Bramka Płatności – PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: przelewy24.pl, e-mail: partner@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza, zwany dalej Serwisem Przelewy24

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, UPSWING OPTIMIZE zapewnia Klientowi możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, świadczenia usług z zakresy planowania żywieniowego oraz suplementacji, konsultacji psychologicznych, treningów personalnych, współpracy online, a także innych produktów opisanych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki UPSWING OPTIMIZE i Klientów.
 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  1. Dostęp do Internetu,
  2. Standardowy system operacyjny,
  3. Standardowa przeglądarka internetowa,
  4. Posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, UPSWING OPTIMIZE świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez UPSWING OPTIMIZE jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia z UPSWING OPTIMIZE umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu, a także umowy o świadczenie usług.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, UPSWING OPTIMIZE podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. UPSWING OPTIMIZE podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować UPSWING OPTIMIZE o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail niko@kazdazmiana.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. UPSWING OPTIMIZE będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Składanie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Klient może skontaktować się z UPSWING OPTIMIZE.
 2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Klient zostanie przekierowany do Bramki Płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a UPSWING OPTIMIZE. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a UPSWING OPTIMIZE może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  1. W przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,
  2. W przypadku konsultacji żywieniowej/psychologicznej/treningowej – umowa o świadczenie usług.
 4. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. UPSWING OPTIMIZE zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości UPSWING OPTIMIZE co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach UPSWING OPTIMIZE. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających UPSWING OPTIMIZE na podjęcie kontaktu z Klientem UPSWING OPTIMIZE udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 5. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast UPSWING OPTIMIZE nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

§5

Konsultacje żywieniowe/psychologiczne/treningowe

 1. W ramach Sklepu, Klient ma możliwość wybrania konsultacji online oraz stacjonarnych
  1. Klient umawia się na konsultację żywieniową/psychologiczną/treningową
  2. Po ustaleniu dogodnego terminu, Kupujący opłaca konsultację
  3. Klient otrzymuje na podany adres mailowy wytyczne, plan żywieniowy oraz dalszy termin konsultacji.
 2. UPSWING OPTIMIZE posiada odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz posiada kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie żywienia/psychologii/treningu.
 3. Klient jest świadomy, że usługi świadczone przez UPSWING OPTIMIZE nie dają gwarancji uzyskania założonych i oczekiwanych przez Klienta skutków.
 4. UPSWING OPTIMIZE nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie skutki wynikające z nieodpowiedniego stosowania planu żywieniowego i suplementacji, porad psychologicznych oraz treningowych przygotowanych przez UPSWING OPTIMIZE. Klient jest świadomy, że niestosowanie się przez niego lub wybiórcze stosowanie się do uzyskanych zaleceń może przynieść negatywny skutek pod kątem stanu zdrowia, a nawet życia.
 5. Klient jest również świadomy, że zatajanie informacji bądź podanie nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych leków czy suplementów może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia. UPSWING OPTIMIZE nie ponosi za to odpowiedzialności.
 6. Ryzyko wystąpienia efektów ubocznych jest znikome, jednak UPSWING OPTIMIZE nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań przy stosowaniu danej suplementacji i sposobu żywienia, treningu, czy zadań psychologicznych dlatego UPSWING OPTIMIZE nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ich stosowania.
 7. Wszystkie informacje, które UPSWING OPTIMIZE uzyskuje w trakcie świadczenia Usług dla Klienta, objęte są tajemnicą bezterminowo i nie są przekazywane osobom trzecim
 8. Warunkiem przystąpienia do współpracy z UPSWING OPTIMIZE jest zaakceptowanie Regulaminu.

§ 6

Dostawa i płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.
 2. Płatności na konto bankowe nr: 49102018110000040204549473
 3. W przypadku planu żywieniowego/treningowego, zostanie on dostarczony po wypełnieniu „Formularza informacyjnego”, który wypełnia Klient.
 4. Plany żywieniowe/treningowe zostaną wysyłane Klientowi do 7 dni od otrzymania pełnej wpłaty, od konsultacji lub od odesłania kwestionariusza personalnego (brany pod uwagę jest termin ostatniego spełnionego warunku).

§ 7

Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, jadłospis online itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.
 3. W odniesieniu do jadłospisów online i innych produktów elektronicznych nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu produktu zgodnie z postanowieniami 

§ 8

Prawa własności intelektualnej

 1. UPSWING OPTIMIZE poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte w Sklepie oraz produkty elektroniczne objęte są ochroną prawa autorskiego.
 2. Prawa autorskie majątkowe i osobiste co do produktów i treści dystrybuowanych za pomocą Serwisu należą do UPSWING OPTIMIZE.
 3. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 9

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł z UPSWING OPTIMIZE umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez UPSWING OPTIMIZE o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również, w odniesieniu do produktów przygotowywanych na specjalne zamówienie Konsumenta oraz według osobistych preferencji.
 4. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować UPSWING OPTIMIZE o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 10

Odpowiedzialność za wady

 1. UPSWING OPTIMIZE ma obowiązek dostarczyć Klientowi treść cyfrową wolną od wad.
 2. UPSWING OPTIMIZE jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Klient stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym UPSWING OPTIMIZE, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Klient może kontaktować się ze UPSWING OPTIMIZE zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. UPSWING OPTIMIZE ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 6. UPSWING OPTIMIZE nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Klienta niepełnych błędnych informacji o stanie zdrowia, zatajenia istotnych faktów, bądź nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów, a także wyników badań czy też niestosowanie zaleceń podczas konsultacji żywieniowej/psychologicznej/treningowej.
 7. Konsultacja żywieniowa/psychologiczna/treningowa nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Konsultacja żywieniowa/psychologiczna/treningowa nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Konsultacja żywieniowa/psychologiczna/treningowa ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia.
 8. Konsultacja żywieniowa/psychologiczna/treningowa nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza.  Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń UPSWING OPTIMIZE, na którymkolwiek z etapów należy zasięgnąć opinii lekarza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu żywieniowego/psychologicznego/treningowego, zasięgnąć porady lekarza. Dieta i suplementacja, programy treningowe/psychologiczne oraz konsultacje nie mają na celu procesu leczniczego czy też zdrowego trybu życia, nie mogą zastąpić Klientowi konsultacji u lekarza specjalisty czy leków.

§ 11

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest UPSWING OPTIMIZE.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://kazdazmiana.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. UPSWING OPTIMIZE wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
 4. Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a UPSWING OPTIMIZE,
 5. Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. UPSWING OPTIMIZE zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez UPSWING OPTIMIZE. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 3. UPSWING OPTIMIZE zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.06.2024 roku.
Shopping Cart
Scroll to Top